Köpvillkor

Avtalsvillkor för Edge of Arctic/BIB v. NutraQ Sweden AB

Senast uppdaterad 28 april 2023

Avtalsvillkoren är uppdaterade och gäller samtliga redan ingångna, samt nya avtal.

1. Allmänt

Dessa köpvillkor gäller vid köp av varor från Edge of Arctic/BIB genom NutraQ över internet. Köpvillkoren uppdaterades senast den 28 april 2023 och gäller för alla ingångna och nya avtal.

2. Parter

Säljaren är: NutraQ Sweden AB Box 4018, ​​​461 04 Trollhättan, Sverige

Telefon 0772-120 911

E-post: kundservice@bibme.se.

Organisationsnummer: 556 853-9125

NutraQ Sweden AB benämns härefter som " Edge of Arctic/BIB ", "vi", "oss" eller "säljaren".

Köparen är den person som anges som köpare i beställningen oavsett inköpskanal och kallas härefter som "du", "dig" eller "kunden". Du måste ha fyllt 18 år och inte stå under förmyndarskap för att bli kund eller göra beställningar hos Edge of Arctic/BIB.

3. Medlemskap och abonnemang

Ett medlemskap hos Edge of Arctic/BIB innebär följande:

  • Medlemmar får 30% rabatt på alla köp
  • Ett paket motsvarar 40 dagars förbrukning
  • Ett nytt paket skickas var femte vecka så länge du själv önskar
  • Du kan när som helst begära att skjuta upp eller avbryta försändelser
  • Det finns inga köpförpliktelser eller bindningstid
  • 14 dagars fullständig ångerrätt

Edge of Arctic/BIB säljer varor som enskilda köp eller på fortlöpande abonnemangsbasis. Leverans sker normalt efter 14 dagar och i enlighet med vald leveransintervall, utan köptvång eller bindningstid. Abonnemanget kan sägas upp löpande. I händelse av uppsägning avslutas abonnemanget omedelbart från och med nästa leverans. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att pausa, ändra eller säga upp ditt abonnemang.

Vi kan komma att göra ändringar av vårt produktutbud, leveransform och leveransintervall. Meddelanden om ändringar skickas i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, såsom byte av förpackning, kommer inte att meddelas utöver den information som framgår av vår webbplats.

Abonnemang kan vägras på objektiva grunder, såsom vid bedrägeriförsök, brist på kreditvärdighet och liknande.

4. Priser

Våra priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt och exklusive fraktkostnad. Priset på varorna kan variera beroende på försäljningskanal, distribution och specialerbjudanden. Priserna är giltiga tills de ändras. Meddelanden om prisändringar skickas ut i god tid innan ändringarna träder i kraft. Erbjudanden till nya kunder riktar sig primärt till nya kunder och får inte nyttjas på felaktigt sätt genom upprepad uppsägning och nyteckning av abonnemang.

Porto och hanteringsavgifter tillkommer vid varje försändelse i enlighet med gällande priser om inte annat överenskommits.

5. Leverans

Vi skickar våra produkter inom Sverige via Postnord som levererar produkten direkt till din brevlåda, i enlighet med avtalad leveransfrekvens. Om leveransen inte får plats i brevlådan eller brevinkastet lämnas det in på närmaste postombud och du får då en avi från Postnord om vart och när du kan hämta upp din leverans. Kostnader för oupphämtad leverans hos postombud tillfaller Edge of Arctic/BIB och blir ingen extra kostnad för kund. Om leveranstiden inte följer enligt betalningsbekräftelsen, ska vi leverera varan utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar från din beställning.

Vid fakturabetalning utfärdar vi en skriftlig faktura som fungerar som en orderbekräftelse och som bifogas till alla leveranser. Vid specialerbjudanden, större eller flera beställningar kan det hända att beställningen måste hämtas på postens utlämningsställe på grund och storlek och vikt.

Leverans anses ha ägt rum när du eller din företrädare har mottagit varan. I händelse av försenad leverans kan du, beroende på omständigheterna, hålla inne betalning, kräva leverans, kompensation eller uppsägning av köpeavtalet

6. Betalning

Köparen kan välja att betala antingen via faktura eller med kort. Om faktura väljs så skickas fakturan med i samband med din försändelse. Betalningsfristen står på fakturan, och är minst 15 dagar från mottagandet av varan. Om kortbetalning väljs så dras pengarna i samband med att beställningen görs. För efterföljande leveranser så dras pengarna i samband med att produkten/produkterna levereras. I händelse av utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen samt eventuella indrivningskostnader.

7. Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från dagen du tagit emot varan vid din första leverans. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller söndag, röd dag eller helgdag förlängs ångerfristen till närmaste arbetsdag. När du nyttjar ångerrätten måste varan returneras till säljaren inom 14 dagar från den dag du meddelat om ångerrätten till säljaren.

Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att returnera varor som inte har bruten försegling. För att ångerrätten ska kunna genomföras måste varan returneras till oss i samma mängd och i samma skick som när du tog emot den. Om varans värde minskas mer än nödvändigt gentemot varans egenskaper och funktion måste du täcka denna värdeminskning. Om inte annat överenskommits täcker du de direkta kostnaderna för att returnera varan. Returadressen är adressen som är angiven under punkt 2 ovan.

Om du nyttjar ångerrätten återbetalar vi köpeskillingen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande. Vi har rätt att hålla inne betalningen tills vi har mottagit varorna som har skickats tillbaka, eller tills du har skickat in bevis på att varan har skickats.

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

Mer information om hur du utnyttjar ångerrätten finns i informationen om ångerrätten som följer med den första beställningen. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär. Frågor om ångerrätt hänvisas till vår kundtjänst på telefon 0772-120 911 eller e-post kundservice@bibme.se.

8. Reklamation

Om den levererade varan är felaktigt kan du, beroende på omständigheterna, kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva avtalet.

Om det är fel på varan eller om det uppstått transportskador måste du inom skälig tid efter att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela säljaren om felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Rätten att göra ett klagomål är begränsat till klagomål inom varans utgångsdatum som anges på förpackningen, och senast tre år efter att du mottagit varan. I händelse av ett sent klagomål förlorar du rätten att åberopa att varan är felaktig.

Rätten till reklamation gäller i tillägg till ångerrätten.

Vid reklamation och fel kommer du att få ersättning för eventuella fraktkostnader. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

9. Säljarens rättigheter vid kundens försummelse

Om du inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna som följer av avtalet eller lag och detta inte beror på säljaren eller villkoren på säljarens sida, kan vi enligt bestämmelserna i konsumentköplagen och beroende på omständigheterna, hålla inne varan, kräva att du betalar priset eller häva köpet. Beroende på omständigheterna kommer vi att kunna kräva dröjsmålsränta vid sen betalning och inkassoavgift, och om du inte lämnar tillbaka obetalda varor kan säljaren debitera dig en avgift. Avgiften ska som högst täcka säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till dig.

10. Personuppgifter

För att genomföra detta avtal kommer säljaren att behöva behandla vissa personuppgifter som kan kopplas till dig (t.ex. namn och adress). Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling genom att klicka på "Personuppgiftspolicy" längs ner på sidan. 

11. Kundtjänst

Vår kundtjänst har lång erfarenhet av våra varor och kan därför enkelt svara på dina frågor. Du når vår kundtjänst på telefon 0772-120 911, helgfria vardagar mellan kl. 08:30–16:30. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till kundservice@bibme.se. Dina frågor om faktiska köp och beställningar bör alltid besvaras inom 48 timmar av säljaren.

12. Förbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan part. Vi reserverar oss också för eventuella driftstopp, tryckfel, felaktiga priser, mervärdesskatt och andra avgiftsändringar eller leveransproblem på grund av förhållanden utanför vår kontroll.

Eventuella erbjudanden gäller så långt lagret räcker (vilket anges i samband med den enskilda kampanjen).

13. Ändring av köpvillkoren

Dessa köpvillkor kan komma att ändras vid särskilda behov och/eller i händelse av lagändringar, bestämmelser eller rekommendationer. Vid ändring av villkoren kommer du att meddelas senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft. Om du, baserat på de ändrade villkoren, vill säga upp avtalet är du fri att göra det. Underlåtenhet att säga upp avtalet efter ändring av villkoren i avtalet innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren i avtalet. Nya villkor kommer att meddelas på vår webbplats i samband med att de nya villkoren skickas ut.

14. Tvistlösning

Kontakta vår kundtjänst om du har klagomål om ditt köp. Klagomål ska meddelas till säljaren inom skälig tid, jfr. punkt 8.

Parterna ska i första hand försöka lösa eventuella tvister själva. Om detta inte lyckas kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden för alternativ tvistlösning. Säljaren är skyldig att rätta sig efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Allmänna Reklamationsnämnden finns tillgänglig via

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm, Sverige https://www.arn.se

Om den alternativa tvistlösningen inte når framgång kan du eller säljaren väcka ärendet inför domstol. Avtalet är upprättat under svensk rätt. Tvist avgörs vid Göteborgs tingsrätt.

Du som konsument har även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (”EU ODR”): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV